خانه
   
  اینترنت پرسرعت کرمان
   
  اینترنت پرسرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت کرمان
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در کرمان به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در کرمان

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۸۲۲
  امام رضا

  رفسنجان

  کرمان

  هم اکنون
  ۴۲۲ ۴۲۳  امام علی
  هم اکنون
  ۳۲۲ ۳۲۳  امیرکبیر
  هم اکنون
  ۵۲۲ ۵۲۳  سعدی
  هم اکنون
  ۳۴۱
  سرآسیاب

  کرمان

  هم اکنون
  ۳۱۱ ۳۱۲  هندوزاده
  هم اکنون
  ٢٨١ ٢٨٢  الغدیر
  هم اکنون
  ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢۴

  اسدی
  هم اکنون
  ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷
  سید الشهدا
  هم اکنون
  ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣۴

  شهید باهنر
  هم اکنون
  ٢۵١ ٢۵٢ ٢۵٣


  شهید مطهری
  هم اکنون
  ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣


  شهید مفتح
  هم اکنون
  ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳


  شهید صدوقی
  هم اکنون
  ٢۶١
  شهید صدوقی ۲
  هم اکنون
  ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۶


  ولعصر